My ci g Cc bn, ngh c, ai m tng, tin m. I tm tin, m tn, tin, c 2, triu bc vi mt ngi m. I gia giu c thng n l, giu c nht, nh nht, nh, t nc Vit Nam, ny m ngi ta. I tn tin, my tm tin c 2 triu anh, lm g c chuyn, khng, Tao, tm, tin, th, phi tm, tin, t vi, t 2 gi, chc t thm, ch, nu bn n. I nh ngh Thin ta c th, ng, vai, trm, t lun, Ci g 200. T ch lm g m ni, chuyn m ng, tin bt cc con trai m ng, tin, c c c: 22, triu bc, ai chu n mnh cho, lun, n khi, tn tin, sao thng g hai ch, my i t, ci g n mt ci, chuyn, rt, l, L n l to lao b ng inh Lan, th c ci ti l, ngy xa mnh thy ch, ta c mt s, ci Pht, ngn, khng, ng, Ch, ni, l, nu khng. I Nam ri ng Dng l, xo b, bt n l, khng c n l, thng tin, sai c Anh, ch mun, coi, Woa cng vin con lai ang ch, qung, co, sn phm, nh vy, i r rng khng ch tung tin, ra, l, rt, l, l c Mt s: tinh l, khng, chnh, xc, nhng m Ln, ni, trc, cng, ng m li; a ra nhng ci, tin, khng, chnh xc nh, vy, v b bn, tha, l, l c ci x, hi by gi, mnh, nghe, ci, l, lch, ca b; thng, no em thy Tun b, bt cng vi, thng Cng, mi, chnh, xc, v, ch c php, lut, vi, trn, Ch, ng ly, con Nh n thi, Lan th, vn c l, tai, ln, nghe, dm sng, Hng, Lan, c nhng, ci, tin, nhn, ca, ti vi, thng, ch, nm, yn, Ngy, Xa ti hi ti sao li c Ti sao n, nay, khng, c tin, nhn bn, vo V, Nguyn ngy, xa, Ti v, bi Hong Anh c nhn na mi c ng, khng, Khng, nhn, th, lm g c m, ci, tin, nhn, ny c cng, ng, mng, ng, Ln trn cc trang Facebook m phn, ng b, rt l, nhiu na th, ta c l, phi ri bo anh, l, lun, no hi ti sao c phi, ba Nhn, tin, mi c nhng m ngn, hn c by gi, th, n c ngi, no n tung ra Th n ng ln mng y trn, H, Ngc, H, v, ny Thnh hn cng, an khng Tao c g.

U c! Cn ti mai, i chn Lm g m m m suy lun nh th l m cho, Linh Lan cho nn Lan l, k, ch, lun, l thnh to lao thin tm by Ci v nh ti ng ci bi ln ng, khng, mi, ngi c th, vo ci Chn n ti mi ngi chp, mn hnh th, chc n l, ti hnh ca, ti cho m ri ng khng M b, qu quyt nh th l b, cha, l, phi cht; u dy ny: b, qu quyt, l, inh Lan, l, ch, mua, th, mn, cho, ng, Khim tn tin, Con m anh v mt con bn, xy dng, ch, n ci g c c, ch tao by gi, th gii thy hin. I thi Ngh Thi bui cng ngh 4.0 th ngi ta ang mt ci, bi, ln gi, ti mun, ti v, ti v, ci git mn, hnh, n c khng ng, khng, n nhanh, gn r m b li quy chp, l, n ni, l, gi, t, ci, mn Hnh ca con Linh Lan th, con inh, Lan n s, l trng, mu, mu, n, ci, khng c g, nghe, tip v b, ni g nha, mc ci, lm khi; no n ti! U m! I thay trong inh lng d, cho tri c sp, xung cng, khng c. I vi: inh lng Singapore, hy tn, trng hm rng, Chng ngu s, hay, l, anh da n g, tt c nhng, ngi, no m ang lm lut s m.

I bo v: cho n chng, l, l v, i ln trn; u m ny: xa mt iu g qu, vy bn, rt, l, xm, ng, khng, lut s, th, ai thu, th, ngi, ta, ci, Mn, m tao, lm thi, ng, khng Bn. I ai m cm ng khng cho, Linh, Lan, th, ly; V, i, u ng l bi ny c to lao ngh lut s; l ci, ny ta, ci, Mn, th, ngi, ta c ly, tin, Ai mn, my ci k, c nhng, ci, m v, n m git; Ngi th vn tao, vn, nc, lut s, lut s, vn, cn gi, ng, khng Ch. U c ring g m mt, ci g ht to lao ny m kia; Lut s ci trn Lan, l, ly b. I ri Ci ny ca tao mc g m ly: V ri m my ni xm n b mi i li v, ci tm by tm b b, ni suy, din, thi tm by ngh lut s, l, nhng, ngy, ci mn by gi, ngi, ta, ci, Mn m. Ba ni ly b i Khng ci ly g n, ng, ci g c, em, tin, c phi ch dm. U n phi lm t thin M ny: rt tht xm, Anh m suy lun, i thng Cng n ly, ci hnh, Lan bn, ci ln, my ln chp, mn, hnh, ln, Lan, gi, l, th, mn, n c suy, lun, Cn n D, dn d v, qu gii Hn cc ci Vinh Trinh, st cc cng, an l, th g b, ny chc mnh ngha, l bn, khng c xo, u m s, t ra mt l do l, do ny! L do kia m b, khng co? U m! Ba Chi my thng cng, an m ni khng anh l, khng kh, lm theo lut lm bnh, lm nh, l bn, th, nghim, p, lc c bit: bao nhiu, ngy, sau, l, inh, lng c, ni to lao tm by Hay, l, cch, ni, mc ni, g vi; Nhng cng an m nhn tin, mt cu, xanh, rn, l, inh lng s, mt trong, vng, mt thng, na b; ha co.

U m ny to lao ng ri tr, suy, lun, khng, c logic, suy lun, kiu m th, ai m ni, khng c mun, kt ti chi, ci, t ci, iu, nha, ri, t, l c ai m. I tng tin, n tng, tin, m tn, tin, hai triu khng, ri, b b, m ni, chuyn th, ai m tin, hi m khng c g c nghe, l bn, ni b, lm t thin 200 ci nm cho mt ci, bnh, vin d, chin, nhng m th Bn: ni chuyn th b, con bn khng bit bnh vin, tt c mi, th ht, cho, mi, ngi, nghe, nghe c ni, tm by tm b; kiu; no ny bnh vin gi, tn ti ni, Nhi gi, cho, ti gi, cho ti m nh g! U m! Khng phi gi, cho, anh, Huy, ni, chuyn, tin, ni, khng, Chng, ti phi lm sao mi, cch m, nay, mi, ngi c ging c c. Im nng giao ti ni l, qu v, ngh xem m mi, lm nh vy dch v, hong mnh l, lm cho g khng, bit m mnh tng i thc tp rt l, nhiu bnh vin qu, vy Mnh, hc ngh, i mnh i tht rt l, nhiu bnh Vin mnh bit c bnh vin th, bnh, nhn, t ra, mua, chiu, m, nm, c bnh, vin th, c c, nm, khng c ga cng phi mua, chic, chiu, tri, ln, cn c s; bnh vin, tuyn, tnh, th, n, ok, N c, nim, c ra, lun h, Cn c g n nh hay, khng c: u bnh, gan mua, chiu, l Nam, cnh, ny bnh vin g m, xin m m, cn xinh xin mt vi, gi na ri, bnh vin nghe, gii, Chin, tn g, khng, ni, bnh, vin d; chin m: a ch! U khng bit phi hi nghi m nhng m ngi, khc li gi, cho bng, m b li hi Nhi bao nhiu ngi yu, mnh, Nhi, bao, nhiu c xem, l, ko khng, mc ci, khng c g, cho, nn, t bnh vin, no m, cn mm di m Ni th bnh nhn ch Do th t mang theo m s, dng ch, bnh vin, lm no g c gi, ni, bao, nhiu, ci, ri, gi n nm, ri vy, ng, khng, ni chuyn to lao C nhng ngi ngi ta tng, lm trong vin Tai nghe bit; Lin khng Bnh vin, no m a ni, cho ngi bnh, ti v; trn, ci, ging, ni g, l, n s c ci, ch, nng, ci; u ln, cho, nn, ngi, ta khng, cn nm gi, khng, mang, thm, mi, ngi t chun b, khi, mua, t ch, khng C: v: m chng, bnh, yn c mn, khng, ai gin, mnh d, lm n c, ga m tao, c; bnh, vin l, khng c khng c, ny, em, cha c chiu, n t, mua, chiu, nm, lun, cn c nhng, dch v, nh, t th, n m c C: gi, lun trong bnh vin d, chin m, Lm g m Ci, v m xin, nm xin mn, khng, nghe, ni, l, bit ni dc ri b, ny l bn, n, rt, l, khng, chp mt, ni g, ht, ri, ci, chuyn, ngi ta.

I ra pht cho mi ngi 500.000 v qu th, ni g m c cht dm m hai trm bc; cho ai khng, Khng, hi Ha cho ti i ra tht s, pht t sng, ti chiu cng c na nhng m khng lm ti ng ngi g nng Gi nng ma nhng m khng c, lm m c n khng khng hay, l, gi l, thnh n ri gi, tn Bo rt, nhiu qu vy, thng k, trn bo li nh l b, m hai, n ha hay n m 3t b, 4C v, 5l bn, l, Gn s 6, ny cha cha, cha c th Su chun b; mnh s kim mt ci, nick xung, tho, vy bn m, hay n cc bc. I H Ni ht 3t bn c5l mn, ny rt l, nhiu bit danh ng do ci, ming m ra, t cho m ha thi nhiu, l, ci, nick name, Nhng m bit: em xu khng v, va ri, h, C mt ngi, ngi, ta b, ra 400 triu Hi my bay cho ngi dn Bnh nh v qu lm Vy, cn ci m b mun, i N y ny b, khng khng c, lm c g b c ni, ri y l, ngi ta c mt ci, bi, vit, m b, hm trc, ni, l, ci bo Nhn dn l cng nhn b Ci ny l, ca, hngthanh, Trn Th Mai, ny nm trong, Chin mt. I sng x, hi y l, ni ng, bi vit ca cc, cng tc, vin ca, bo Nhn, Dn, tc, gi, l, mt v, tin s, ngnh gio, dc hc, nu, ln, quan, im c nhn, v, mt vn, ang, ni, cm, hin, nay, l, vic, t thin ca Cc: ngh s, ng khng, phi l, bng vin bo ch, ci ngi, ang, ci, bi, l, khng, phi l, phng vin c g; l, mt ngi, chin s, ngi ta, ch, vit, bi, nu, ln, quan, im, ca, ta, v, vn, t thin m c; nhn t nhn T t ng ra quyn, gp, gn, ngi, ta c nhc, n bn b, l b, gim c ca.

I Nam t co con ngi c on nh th Mi Ln, mi, t ho ging, nh, ni m l, gii, l, hai n li mt ci, heo ci g. My bn ln, i c th remix c mt khc vy, thi Bn y l, nh nc Chnh, ph cng, nhn m ri, l c cng, cch mng, ny rt ri, h, Ci g B, Dng t iu, ni c; vy ha ng, khng, phi l, phng vin bo Ch mt phng vin bo ch Sea bit, bi bo H, tm, hiu c K, Gp cc, Mnh Thng, Qun, Hoi, Linh, Thy Tin, v b ch. I Nam ngy 25 thng 5 tt c cc: bo ch em vn t i Hoi Linh ch oxy km theo sau k, ngn hng, Bnh Minh, my MB bo ch mi ng bi sau b, phn nh li thng, tin, khng, ng s, tht km theo, tt c. Nhng giy t vn hnh ng, i vo thi gian, no thng bo cht s, nhn tin, thng bo l do chm thng bo ngy. No, i t thin ni, no hin, nay chu. I ang nm m ba t anh Linh 26 t c bo ch, no dm ng, ng ri khng ch, ht n, ba t, l, Hoi, Linh, cha c, lm ht tin By gi ch li, a ln ti l 26 t b, ny rt l, gh gm ci G n, ba chuyn l, b, n c nm m, i lch lut trnh php lut truy cu b, Hiu M b c ni tm by n sai m my ni sai sch ht th nhiu khi sex ng, mnh, gic, ngi, giang, h, ng, ri, xut, pht, l, Chc nng giang h, cch, ni, chuyn, ca, mnh, dng ci, ny gi gi, lp ci in thoi, lun nh, thng, sm, ri, Anh, bt, nhc, ln, thoi vi, phm bn, quyn, lun m nhc m nhc, Ba M b, chuyn rt l, gi b, ny l, ni, l, Khng ai tin c m n m n hiu ngc li hm trc, th chi, nc M ni, ngi, dn, Vit Nam, M th, khng c tin, Khng c, tin, n khng c nh, nhng m ba sau li ni, l, ngi m ngi, Vit, kiu, gi v, gip Con thn rt l, nhiu, nu, l, c ni, l, mnh, khng c th, no m tn c lc, ny lc khc tm by tm b.

U c: truyn em ni ch, my v nhc ny Thi Chun b vi; phm bn, quyn, ci g hng, xm mt nhc, ln, qu, ng, ri m ni s, m vng, nhng, ci, ngn, ng m khi, 7, giao tip l, nhng, ngn, ng, ca, nhng, ci, vn M: u ng x, ch, dn, ch, ba Khng c g, no l g, i vn s: ca, Chung, hn, nhau, mt ting, Anh, Hng, m thi, ri, no l, nhng, cu, tc, tu, nh, Vit, l, tr, bng, c tr bc; ri, rt, l, nhiu m, ni g, Ht thuc ung ru, vy m t, giao, tha, nhng m ln, ni mt cu, th mt cu, th mt cu, ca, dao, n gin, D, ai, i ngc v, xui nh, ngy, gi, t, mng, mi thng, ba th b, khng c thuc v lm by m ch.

https://www.youtube.com/watch?v=IUoptHFA5bY