ben, 4G, Gitu ya, dan Chase, Do, Jeffrey baterai, Tę, Jest on a., nilainya, sekitar, 450.000, dan ada juga trade in cash back Senilai 100.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZIWOlWUSlc