I ngy rong, you do you go lala, Go v, you! You will see la? U gip, trong bit suy ngh anh bit ch tay em mc c s! Yu xanh sinh cha tng suy ngh, ngay, suy, ngh, chng, bao, nhiu, sau, ngm, em, nh, ri lng ngi, cha, l v, you ba ch, qu chng, you ng, l, v, lu Dng Square g. I ch cn ln n cho bit suy dinh dng v, lu ri, l, l, ng thm trong, gia nh bit suy ngh. I I love you See you soon. As I hear you use the Temple Of Your USB.

https://www.youtube.com/watch?v=P-47NF8BlqY