ben, 4G, Gitu ya, dan Chase, À, Jeffrey baterai, Ce, Il, nilainya, environ, 450.000, dan ada juga trade in cash back Senilai 100.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZIWOlWUSlc