9, 2, 1, 64, 256, 5, 2020, 10.9, 500, 264, 60, 7600, 10, 4, 5, 8, 9, 1, 8, 256, 64, 2022, 15.4, 16, 12, 1.8, 4, 12, 7, 64, 600, 256, 750, 64, 750, 256, 900, 256, 750: 11. 1. 128. 800. 256. 750. 11. 64. 150.

https://www.youtube.com/watch?v=8YmC1I8K_14